PROSJEKTARKIV
In/Between viser samtidskunst på nye arenaer og i nye former ved å integrere kunsten i offentlige rom og handlinger, og viser kunst i grenseland mellom ulike genrer.
Vi vil utforske forholdet mellom betrakter-kunstner-verk gjennom å legge til rette for stedsspesifikke happenings og integrering av publikum. Arrangementet er tenkt å være et fri-rom, et sted for aktiv deltagelse og interaksjon. Både innen det internasjonale teatermiljø og på samtidskunstscenen er det blitt mer og mer vanlig å jobbe med
stedsspesifikke prosjekter, prosjekter som er temporære og som søker å integrere kunstverkene i forhold til de fysiske og sosiale strukturer med utgangspunkt i et bestemt sted. Det stedsspesifikk kunstprosjekt er i sin grunntanke inkluderende.
Beveggrunnene er ønsket om å overskride de tradisjonelle rammene, den «hvite kuben», og bryte med forutinntatte,
automatiserte holdninger og praksiser for å skape kommunikasjon. Vi ønsker at intervensjonene skal bestå av verk som
inneholder et element av det uventede og som har en umiddelbar mulighet til å berøre.
Ved å ta utgangspunkt i allerede eksisterende strukturer, de kjente omgivelser, ønsker kunstneren å gjøre det kjente ukjent
og forstyrrer vårt automatiserte blikk på omgivelsene. På denne måten ønsker vi at prosjektene åpne opp for et kommunikativt og kritisk potensial.
Siden 2003 har In/Between arrangert kunstprosjekter i forbindelse med
Stamsund Internasjonale Teaterfestival (SiT).